🎤 Secon. Разработка первого VR приложения

https://2019.secon.ru/reports/razrabotka-pervogo-vr-prilozheniya

·